เงื่อนไขลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน เริ่ม 15 เมษายนนี้

เงื่อนไขลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน เริ่ม 15 เมษายนนี้

ส่องเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์กู้เงิน สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 ถึง 50,000 บาท ของธนาคารออมสิน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid ของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นวันแรก

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้ สินเชื่อสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ

1 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท

2 อัตราดอกเบี้ย 0.10 เปอร์เซ็น ต่อเดือน (Flat Rate)

3 ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี

4 ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

5 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

1 มีสัญชาติไทย

2 อายุ 20 ปีขึ้นไป

3 มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

4 ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

5 ได้รับผลกระทบจาก Covid19 เช่น พ่อค้า แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ

1 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

2 อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

3 ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี

4 ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19

วิธีขอกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน ผ่านเว็บไซต์ออมสิน

1 ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปธนาคาร

2 เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน ถึง 30 ธันวาคม 2563

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่ออีก 2 หมื่นล้านบาท

ขณะที่มาตรการสินเชื่อพิเศษวงเงินปล่อยสินเชื่อรวม 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสินจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวเพียงแบงก์เดียว ทั้งนี้ รัฐบาลก็ได้มีการคุ้มครองความเสี่ยงให้ธนาคารออมสิน ในกรณีลูกหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 30 ถึง 50 เปอร์เซ็น คือ กรณีที่กู้ 1 หมื่นบาท คุ้มครองความเสี่ยง 50 เปอร์เซ็น และกรณีที่กู้ 5 หมื่นบาท คุ้มครองความเสี่ยง 30 เปอร์เซ็น และจะชดเชยเงินต้นให้ด้วย

ปัจจัยการแพร่ของ Covid 19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดี ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

ที่มา ธนาคารออมสิน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ