กยศ ย้ำโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 31 พฤษภาคม 62 นี้

กยศ ย้ำโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 31 พฤษภาคม 62 นี้

กลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติเมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : โครงการลดหย่อนหนี้ ในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว

มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้

หมายเหตุ

- ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อนัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชี

- ผู้กู้ที่ค้างชำระค่าทนาย กรุณาติดต่อ Call Center หรือฝ่ายคดีและบังคับคดี เพื่อขอทราบยอดชำระค่าทนายให้เสร็จสิ้นก่อน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการชำระ โดยส่งได้ที่เบอร์โทรสาร 0 2016 4940 หรือส่งทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จตามวันที่นัดชำระปิดบัญชี

- เพื่อให้การชำระหนี้ปิดบัญชีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้กู้ ท่านที่ประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ควรพิจารณาความพร้อมของยอดเงินที่นำปิดบัญชี ก่อนที่จะระบุวันนัดชำระ

-หากผู้กู้ไม่สามารถดำเนินการชำระปิดบัญชียอดหนี้ได้ในวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอเลื่อนนัดวันชำระได้ที่ฝ่ายคดีและบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เบอร์ติดต่อ 0 2016 4888 ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับได้ที่ www.studentloan.or.th/discount/ หรือดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.studentloan.or.th/discount-form/ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0 2016 4940 และ 0 2016 4950

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2016 4888 กด 9 หรือต่อ 550-580 และเบอร์มือถือ 09 4212 6349 -69 (20 หมายเลข) หรือช่องทาง LINE@กยศ.

ไลน์กยศ.ลงทะเบียนลดเบี้ยปรับ

ไลน์ กยศ

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะชำระปิดบัญชีหนี้ กยศ.ก็ให้ชำระให้ทันภายในเดือน พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่ยากไร้ได้รับเงินทุนศึกษาด้วยนะคะ

ข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรียบเรียง สยามวาไรตี้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ