สร้างรายได้เสริมง่ายๆ 4-5พันต่อไร่!! ปลูกถั่วลิสง ส่งโรงงานโก๋แก่ กันเถอะ  เงินดี มีตลาดรองรับแน่นอน(รายละเอียด)

สร้างรายได้เสริมง่ายๆ 4-5พันต่อไร่!! ปลูกถั่วลิสง ส่งโรงงานโก๋แก่ กันเถอะ เงินดี มีตลาดรองรับแน่นอน(รายละเอียด)

มา”ปลูกถั่วลิสง ส่งโรงงานโก๋แก่” กันเถอะ..ลงทุนต่ำ ดินดี เงินดี มีตลาดรองรับแน่นอน.
บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด. ได้จัดทำโครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงป้อนให้กับบริษัท ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว เพื่อเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อย และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง.

ในปัจจุบันบริษัทแม่รวยมีพนักงานกว่า 600 คน ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้รับการรับรองระบบการผลิต ISO 9001 โดยสถาบัน BVQI ตามด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP ใน พ.ศ. 2545 โดยสถาบัน BVQI เช่นกัน ภายใต้สโลแกน “ความเป็นเลิศ”

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในตลาดขนมขบเคี้ยวภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วโลกได้ลิ้มรสถั่วกรอบแสนอร่อยและของขบเคี้ยวอื่นๆ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพของเราพร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย” ปัจจุบัน เรามีตัวแทนขายที่จะคอยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในต่างประเทศถึง 17 ประเทศ และยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ แต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการผลิตทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิม และยังเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศอีกมากมาย

การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกถั่วลิสง โดย บ.แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จก. ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสง

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 หมู่บ้าน สำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจะใช้วิธีการแบบธรรมชาติ, ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมด้วยสารเคมีที่ผ่านกระบวนการทางชีวะที่ไม่ทำให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศกว่า 50 ประเทศ

ทางโก๋แก่ จึงได้ร่วมมือกับ กรมการข้าว ได้จัดทำโครงการปลูกพืชหลังนาโดยได้ใช้เกษตรแปลงใหญ่รวมพื้นที่กว่า 700 ไร่ในพื้นที่ภาคอีสาน นำร่องโครงการ โดยหลังจากการทำนาปีแล้วจะ ปลูกถั่วลิสงต่อ โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือต้องการให้เกษตรกรลดการทำนาปรังเนื่องจากทิศทางของข้าวยังอยู่ในทางลบ ซึ่งรัฐบาลเองยังต้องการให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน ซึ่งตัวของถั่วลิสงเองเหมาะที่จะเป็นพืชขั้นระหว่างหยุดการทำนาปี เนื่องจาก 1 ต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำ 2 มีตลาดที่รองรับแน่นอน

สร้างรายได้เสริม มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่ ฉะนั้น พืชถั่วจึงตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้ดีเนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น มูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาดที่มั่นคง และที่สำคัญยังสามารถบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เนื่องจาก การปลูกถั่ว ใช้สารเคมีที่ค่อนข้างน้อยมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนโก๋แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกถั่วลิสง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนโก๋แก่ ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด ในหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการใช้องค์ความรู้ใน การปลูกถั่ว ลิสง เพื่อให้ได้ถั่วที่มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่ดี โดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พัฒนาและวิจัยไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการผลิตที่มอบทั้งเมล็ดถั่วลิสงและปุ๋ย และยังรวมไปถึงการให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มในการทำงาน โดยมีกองทุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่มาจากการขายผลผลิตถั่วลิสงจากแปลงโรงเรียนโก๋แก่ เป็นตัวเชื่อมโยงกลุ่มให้เหนียวแน่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง


การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว

ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก ดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว และเมื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกถั่วแล้วทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมแปลงตลอดเพื่อให้เกษตรกรปลูกถั่วให้ได้มาตรฐานตรงตามที่ตลาดต้องการและให้ได้ผลผลิตมากที่สุด

พันธุ์ถั่วลิสง

นอกจากองค์ความรู้ที่ทางบริษัทมีให้กับเกษตรกรแล้ว ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ทางโก๋แก่ยังได้เป็นผู้จัดหาให้กับเกษตรกร เพื่อที่นำไปปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ออกมาตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์ขอนแก่น แลพันธุ์ไทนาน ซึ่ง 2 พันธุ์นี้ได้ผ่านการทดลองทั้งในกระบวนการผลิตและรสชาติที่ตรงตามที่ตลาดต้องกา

กระบวน การปลูกถั่ว ลิสง และ การเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปลูกถั่ว จะให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่ดี ต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกรร่วมด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องดูแลตั้งแต่ช่วงเตรียมดินซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากเตรียมดินไม่ดีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วได้ ซึ่งตามหลักต้นถั่วที่ปลูกต้องได้ผลผลิตสูงสุด 600-700 กิโลกรัมฝักแห้ง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตถั่วได้เพียง 350 กิโลกรัมฝักแห้ง ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทพยายามผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตให้ได้ถึง 500 กิโลกรัมฝักแห้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้หากมีการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี โดยหากเกษตรกรมีแรงงานไม่เกิน 4 คน ทางบริษัทจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพียง 4 ไร่เท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง แต่หากเกษตรมีพื้นที่มากบริษัทก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านการปลูกและเก็บเกี่ยว

อยากจะเชิญชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ เพราะอย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและมีความจริงใจให้กับเกษตรกร อยากให้มาร่วมมือกับเรา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน และยังช่วยพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินของเกษตรกรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อยากจะฝากเกษตรกรว่า ให้หันมาปลูกถั่วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะถั่วลิสงกับโก๋แก่ เราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณ เราจะไม่มีการปล่อยมือหรือทอดทิ้งคุณแน่นอน คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรกรตัวอย่าง : คุณ อำพร สิงห์ทองปลูกถั่วลิสง ในนาข้าว สร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่น บาทในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนนอกจากตัวแทนของบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้แล้วยังได้เกษตรกรตัวอย่าง คุณ อำพร สิงห์ทอง หรือ พี่อำพร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ มาให้ข้อมูลและประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย เมื่อครั้งข้าวเปลือกของประเทศไทยมีราคาค่อนข้างสูงทำให้เกษตรกรชาวนาไทยส่วนใหญ่หลังจากทำข้าวนาปีแล้วจะทำการปลูกข้าวนาปรังต่อทันที เพื่อรายได้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อ 3-4 ปี ที่ผ่านมาราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำบวกกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นทำให้รัฐบาลประกาศให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังและให้หันมาปลูกพืชทนแล้งชนิดอื่นแทนเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากปลูกข้าวนาปรังลงไป ทำให้พี่ อำพรเกษตรกรชาวนา จังหวัดสกลนคร หันมา ปลูกถั่วลิสง กับโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างรอทำนารอบต่อไป

พี่อำพร เจ้าของท้องนาจำนวน 12 ไร่ ได้ให้ข้อมูลว่า แต่เดิมทีมีอาชีพทำนาข้าวมาแต่เกิด โดยจะปลูกข้าวพันธุ์ กข. 15 เมื่อหมดฤดูการทำนา คุณอำพรได้เข้าร่วมกับโครงการโรงเรียนโก๋แก่โดยได้ปลูกพืชอายุสั้นคือถั่วลิสง โดยได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์และองค์ความรู้ต่างๆ จาก บริษัท แม่รวย จำกัด โดยพันธุ์ถั่วที่ใช้ปลูกคือ พันธุ์ไทนานซึ่งขั้นแรกในการปลูกคุณอำพรจะเตรียมดินโดยการตัดต่อซักข้าว หลังจากนั้น 1 อาทิตย์จะทำการเผาตอซัง หลังจากนั้นจะไถดะหน้าดิน 2 รอบจากนั้นจะทำการยกร่องน้ำ โดยเอาน้ำเข้าร่องให้ระดับน้ำสูงครึ่งร่อง จากนั้นใส่ปุ๋ยรองพื้นทั้งเคมีและอินทรีย์ ผสมกัน อัตราปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 จำนวน 2 กระสอบ และสูตร 16-16-8 จำนวน 1 กระสอบ และปุ๋ยชีวภาพอีก 1 กระสอบ นำทั้งหมดมาผสมกันใช้ในพื้นที่ 4 ไร่ รวมค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยทั้งหมด 3000-3500 บาท

หลังจากเตรียมดินแล้ว คุณอำพรจะปลูกถั่วโดยอัตราการปลูก 18 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะห่างของต้น 25 เซนติเมตร หลังจากนั้นช่วง 3-4 วันให้หลังเกษตรกรต้องหมั่นสังเกตแปลงปลูกว่ามีแมลงจำพวกเพลี้ยลงหรือไม่หากลงก็จะกำจัดโดยการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงจากนั้นอีก 40 วัน จะเริ่มฉีดพ่นฮอร์โมน อาหารเสริมทางใบเมื่อต้นถั่วมีอายุครบ 110-120 วัน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งคุณอำพรสามารถเก็บเกี่ยวถั่วได้มากถึง 350-400 กิโลกรัมต่อไร่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเมื่อเก็บเกี่ยวถั่วแล้วจะต้องนำต้นถั่วมาตากแดดให้ฝักถั่วแห้ง เมื่อฝักแห้งแล้วทางบริษัท แม่รวย จะมารับซื้อถึงที่ โดยอัตราที่รับซื้อคือ 30 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อปีที่ผ่านมาการปลูกถั่วกับโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนซึ่งคุณอำพรยอมรับว่าการปลูกถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเว้นว่างจากการทำนา ที่สำคัญการปลูกถั่วในแปลงนาทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นและต้นถั่วที่เก็บเกี่ยวแล้วยังสามารถไถกลบให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อได้อีก ทำให้เพิ่มผลผลิตในการทำนาข้าวในรอบต่อไปได้อีกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อำพร สิงห์ทอง 121 หมู่ที่ 5 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทร. 089-074-0952นอกจากนี้พี่อำพรยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม โดยมีสมาชิกกว่า 30 คน รวมพื้นที่นาได้ 57 ไร่ ซึ่งทางกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด โดยทางกลุ่มได้นำเงินมาเช่าที่ดินจำนวน 3 ไร่ เพื่อปลูกพืชต่าง ๆ และนำผลผลิตไปขายนำเงินมาแบ่งปันกันในกลุ่ม เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการบริษัทแม่รวยจะสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มขึ้นแล้ว ยังมีการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่นาของตัวเองเพื่อเพิ่มผลผลิตในอนาคตนั่นเอง.

ระบบการควบคุมคุณภาพถั่วลิสงที่ของบริษัทได้ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยเริ่มจาก-การตรวจสอบโลหะเพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อน -การตรวจสอบสีเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่คุณภาพไม่ดีออก -การตรวจสอบพื้นผิวเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่มีหิน ฝุ่น หรือทราย ปนเปื้อน หรือถั่วลิสงที่ถูกแมลงกิน -การตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซิน -หลังจากนั้น ถั่วลิสงจะผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานกว่า 100 คน รวมจำนวน 3 ครั้งการควบคุมสารอัลฟลาท็อกซิน-ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซินในระหว่างกระบวนการควบคุมคุณภาพ -ถั่วลิสงทุกรุ่นจะผ่านการตรวจสอบอัลฟลาท็อกซิน บริษัทของเราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีเทคโนโลยี Thin Layer Chomotography เป็นของตัวเอง -ถั่วลิสงที่มีปริมาณอัลฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน (4 ppb) จะถูกกำจัด

สำหรับเกษตรกรที่สนใจโครงการ ปลูกถั่ว กับโก๋แก่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด 359 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทร.042-747-434 แฟกซ์ 042-747-437โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เนื้อหาดังต่อไปนี้การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกถั่วลิสงเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชหลังนากระบวนการ ปลูกถั่วลิสงการเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสงการให้น้ำในแปลงถั่วลิสงการฉีดพ่นสารบำรุงในแปลงถั่วลิสง-การตรวจสอบแปลงปลูกถั่วลิสงการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงกระบวนการผลิตถั่วลิสงตากแห้งการบรรจุถั่วลิสงพร้อมส่งลูกค้า

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก palangkasat.com

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ