แชร์ให้รู้!!  สิทธิที่ ปชช.ควรรู้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ อ่านด่วนเลยเพื่อประโยชน์ของตนเอง!!

แชร์ให้รู้!! สิทธิที่ ปชช.ควรรู้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ อ่านด่วนเลยเพื่อประโยชน์ของตนเอง!!

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ทำหน้าที่เยียวยาประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากรถแทนทุกบริษัทประกันภัยได้และมีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดังนั้นประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถจะต้องทำอย่างไร? คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ         

1.ให้จดทะเบียนรถหรือถ่ายภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ             

2.รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด        

3..แจ้งบริษัทกลางฯ 1791 หรือบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดเหตุ หรือแจ้งตำรวจ         

4.ให้แสดงบัตรประชาชนและแจ้งข้อมูลรถที่ทำให้ได้รับความเสียหายนั้นแก่โรงพยาบาล         

5.สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.หากรถคันที่เกิดเหตุมีประกันไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

6.สอบถามข้อมูลความคุ้มครองของ พ.ร.บ.ติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 1791

สำหรับเอกสารที่ผู้ประสบภัยจากรถต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีบาดเจ็บ ประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ และ 2.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใน กรณีเสียชีวิต เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคือ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 2.ใบมรณบัตร 3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท 4.สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน

ดังนั้นเจ้าของรถทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นความรับผิดชอบเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ถ้าเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถของทุกคนและถ้าเจ้าของรถคันดังกล่าวไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายได้ ก็จะทำให้คนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับความเดือดร้อน

ภาพจาก internet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้